Erzielkonscht a.s.b.l.
Activités culturelles

D'Associatioun ERZIELKONSCHT ass ufanks 2021 vum Luisa Bevilacqua, Isabelle Bolliri a Betsy Dentzer gegrënnt ginn.

D'Zil vun ERZIELKONSCHT ass et, dës Konschtform méi bekannt ze maachen an eng grouss Panoplie vu Mënschen ze erreechen, dëst souwuel op nationalem wéi och op internationalem Niveau.

ERZIELKONSCHT organiséiert, produzéiert a fërdert Projeten, Atelieren a Spektakele ronderëm d'Erzielkonscht a wëllt d'Lëtzebuerger Erzielkënschtler_innen national an international representéieren.

ERZIELKONSCHT ASBL ass dofir och Member vu FEST - Federation of European Storytelling.

Mat Ärem Don erméiglecht Dir der Associatioun, sech ze professionaliséieren an  esou vill wéi méiglech Geschichten uechter d'Oueren ze verzielen.

Méi Informatiounen op https://erzielkonscht.lu/

_____________________________

L'association ERZIELKONSCHT a été fondée début 2021 par Luisa Bevilacqua, Isabelle Bolliri et Betsy Dentzer.

L'objectif de ERZIELKONSCHT est la promotion de l'art du conte et de la parole au niveau national et international, en atteignant des publics cibles très divers.

ERZIELKONSCHT crée, organise, produit et promeut des projets, des ateliers et des spectacles de conte et essaye par ailleurs de représenter ses artistes au Luxembourg et à l'étranger.

C'est dans cette démarche qu'ERZIELKONSCHT est aussi membre de FEST- Federation of European Storytelling.

Avec votre don, vous nous soutenez dans la professionnalisation du secteur et permettez aux histoires d'atteindre le plus grand nombre d'oreilles possible.

Plus d'informations sur https://erzielkonscht.lu/

«Agrément 2021/109 Erzielkonscht » décerné par le comité du Fonds culturel national lors de sa réunion du 13 octobre 2021